Dnes je:

Meniny má:

Máme online 181 hostí

Najnovšie vo fóre

28.02.2019 15:14
A mame tu dlho rieseny a nevyrieseny problem sluzieb upratov ...

Vyhľadávanie

Zasadnutia (program)

                       Plán zasadnutí OZ v prvej polovici roka 2019

 

 18.1.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 18. januára 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa nezávislého audítora
 5. Web stránka obce
 6. Projekty a žiadosti o dotácie
 7. Zásady odmeňovania poslancov a členov obecných komisií
 8. Rokovací poriadok
 9. GDPR – poslanci
 10. JPÚ Pod Horou
 11. Komunitný plán obce
 12. Zasadnutie členov komisie pre kultúru a šport
 13. Rôzne – diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

          

15.2.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 15. februára 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Prerokovanie Rokovacieho poriadku a Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií
 5. Informácia o JPÚ Pod Horou a JPÚ na Stave
 6. Pridelenie bytov v NBD žiadateľom
 7. Prerokovanie výstavby 3. NBD
 8. Inventarizácia majetku obce
 9. Rôzne – diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

                                                                                                       

 

15.3.2019 - Zmena dátumu na 18.3.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 15. marca 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Komunitný plán sociálnych služieb 2019-2023
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r.2019
 6. Správa z finančnej kontroly
 7. Výstavba miestnej komunikácie – IBV Lúky
 8. Komunálny odpad
 9. Rôzne – diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

 

12.4.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 12. apríla 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019
 5. NBD - nájomné zmluvy, terénne úpravy, nedokončené práce - prizvanie zástupcov firmy Domega 
 6. Primabanka - Superlinka
 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 8. Príprava verejnej schôdze občanov obce Tarnov
 9. Rôzne – diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

17.5.2019

P O Z V Á N K A

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Záverečný účet obce Tarnov, stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2018
 5. Individuálna výročná správa obce Tarnov za rok 2018
 6. Správa z finančnej kontroly
 7. Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2019
 8. Príprava Dňa matiek 26.5.2019
 9. Rôzne – diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

14.6.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 14. júna 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Obecné slávnosti 29.6.2019 - TOZ
 5. Realizácia schválených projektov, dotácii.
 6. Výzvy na predkladanie žiadosti o dotácie
 7. Odpadové hospodárstvo
 8. Rôzne – diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

16.8.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 16. augusta 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 19.00 hod. v sále Kultúrneho domu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. VZN o príspevkoch v školských zariadeniach MŠ,  ŠKD, ŠJ
 5. Rekonštrukcia budovy Ocú, obmedzená prevádzka Ocú, MŠ, ŠJ
 6. Schválená dotácia na rekonštrukciu strechy v ZŠ
 7. Rôzne – diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

 

20.9.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 20. augusta 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Tarnove, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Verejné osvetlenie IBV Lúky
 5. Odvodňovací kanál
 6. Požiarna zbrojnica - vyúčtovanie projektu
 7. Rôzne – diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

  

18.10.2019

15.11.2019

13.12.2019